Veřejná zakázka: Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb Města Rychnov nad Kněžnou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 47
Systémové číslo: P20V00000013
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 04.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb Města Rychnov nad Kněžnou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mobilního operátora. Zajištění služeb mobilních elektronických komunikací pro centrálního Zadavatele a dále pro pověřující Zadavatele, kteří s centrálním Zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání.
Zadavatel předpokládá, že výsledkem bude uzavření Rámcové smlouvy (dále jen „RS]“) s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to na dobu určitou v délce trvání 36 měsíců ode dne její účinnosti. Dílčí smlouvy budou uzavřeny na dobu 36 měsíců, maximálně však do data, které stanoví Centrální Zadavatel, a to nejdříve ode dne účinnosti RS.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Pro zajištění výše uvedených poptávaných služeb má centrální Zadavatel nárok požadovat dodání, montáž a instalaci datových koncových zařízení, přednastavených Dodavatelem, dle jeho cenové nabídky platné k okamžiku objednání dané komodity. Veškeré technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na poskytování telekomunikačních služeb představují minimální úroveň poskytovaných služeb, která musí být účastníkem zajištěna po celou dobu trvání RS a Dílčích smluv.

Předpokládaný počet poptávaných hlasových a datových SIM karet a objem požadovaných služeb je uveden v tabulce „Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny“, která je přílohou č. 4 této ZD.

Jedná se o objem plnění, který je odvozen z údajů o průměrném množství služeb odebraných centrálním Zadavatelem a pověřujícími Zadavateli za uplynulé období a jejich následně provedené aproximaci na období plnění této veřejné zakázky s tím, že objem plnění může být proměnlivý.
Účastník dále zdarma zajistí aktivaci, deaktivaci, výměnu i více SIM karet (např. v případě rozšíření počtu SIM karet, ztráty, odcizení, mechanického zničení SIM karty apod.).

Celkový počet aktuálně využívaných hlasových a datových SIM karet jednotlivých zadavatelů (organizací) je 259 ks. Celkový objem požadovaných služeb, který bude předmětem plnění této veřejné zakázky, je blíže specifikován v níže uvedené tabulce. Jedná se o objem plnění, který je odvozen z údajů o průměrném množství služeb odebraných zadavateli za uplynulé období a jejich následně provedené modelové aproximaci na období plnění této veřejné zakázky.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rychnov nad Kněžnou
 • IČO: 00275336
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkova 136
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rychnov-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky